Αγορά Τεστ

Τα τεστ και τα εργαλεία που έχουμε αναπτύξει και αξιοποιούμε, συνεκτιμούν:
τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου,
τις αξίες, τον τρόπο λήψης απόφασης και τα δυνατά του σημεία
τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις δεξιότητες του

Βάσει αυτών των στοιχείων προκύπτουν, σε προσωπική αναφορά επαγγελματικού προσανατολισμού:
η αναλυτική περιγραφή της επαγγελματικής του προσωπικότητας,
οι επαγγελματικοί κλάδοι με σειρά προτίμησης και
όλες οι πιθανές ακαδημαϊκές επιλογές (σχολές)

Ολοκληρωμένο
Ατομικό Πρόγραμμα

Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και το κόστος επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.

Αγορά Πακέτων
Κωδικών Πρόσβασης

στο τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού